တရုတ္ျပည္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္စားသုံးမႈအေၾကာင္းေရးထားတ့ဲ စာအုပ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ပီ

တရုတ္ျပည္တြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္စားသုံးမႈအေၾကာင္းေရးထားတ့ဲ စာအုပ္ေတြကို ဖယ္ထုတ္ပီ

ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားစားသုံးျခင္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ပါေသာကေလးမ်ားစာအုပ္သည္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိဆိုင္အားလုံးမွဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖန႔္ေဝေပးေသာဤစာအုပ္တြင္မ်က္ႏွာဖုံးဖုံးအုပ္ထားေသာ civet အသားသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ SARS ျဖစ္ပြားမႈကိုျဖစ္ေစသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ civet ၏အဆီသည္အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။

Hubei ျပည္နယ္ရွိ Wuhan University Press မွထုတ္ေဝသူ coronavirus ဝတၳဳ၏ကူးစက္ေရာဂါဌာနသည္အဂၤါေန႔ကေျပာၾကားသည္မွာစာအုပ္အားလုံးသည္အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွစာအုပ္မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးအျခားသက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ netizen သည္ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားကိုစားသုံးရန္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုစာအုပ္တြင္မသင့္ေလ်ာ္ေသာေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည့္အြန္လိုင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာအုပ္ေမလ 2017 ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Children’s book with passage on wild animal consumption pulled

A children’s book containing a description of eating wild animals has been removed from all outlets across the country.

The book, which relays information about different animals , states the meat of masked civet, which was believed to cause the SARS outbreak in 2003, is edible.

It also said the fat of the masked civet is used as raw material in cosmetics productions, and its fur can be made into gloves.

The publisher, Wuhan University Press in Hubei province — outbreak center of the novel coronavirus — said on Tuesday it has immediately removed all the books from sales outlets and other relevant matters are under investigation.

On Feb 10, a netizen posted an article online claiming the book contained an inappropriate statement, that it was acceptable to eat wild animals. The book was found reprinted in May 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *